LP4 Color Scheme

content text

HEX: #505050
RGB: 80, 80, 80

form input, footer bg

HEX: #555555
RGB: 85, 85, 85

funcFooter

HEX: #cdcdcd
RGB: 205, 205, 205

rail bg

HEX: #d2d2d2
RGB: 210, 210, 210

body bg

HEX: #e1e1e1
RGB: 225, 225, 225

psh, nav border

HEX: #f79622
RGB: 247, 150, 34

edu, mas

HEX: #e7c02a
RGB: 231, 192, 42

mgm

HEX: #8dc642
RGB: 141, 198, 66

bac, sec

HEX: #617f90
RGB: 97, 127, 144

h3, apply icon bg

HEX: #367296
RGB: 54, 114, 150

apply button bg

HEX: #4084b1
RGB: 64, 132, 177

ass, sci

HEX: #0672ba
RGB: 6, 114, 186

next steps bg

HEX: #1d71be
RGB: 29, 113, 190

cer, button icon bg

HEX: #002147
RGB: 0, 33, 71

a, nav highlight bg

HEX: #052448
RGB: 5, 36, 72

logotype

HEX: #1b4276
RGB: 27, 66, 118

button bg

HEX: #1d4175
RGB: 29, 65, 117

next steps apply

HEX: #b60006
RGB: 182, 0, 6